Thursday, July 5, 2007

1. RANCANGAN INSTRUKTUSIONAL

----

SINOPSIS KURSUS

1. Kursus: BML 4103 Sosiolinguistik dan Pengajaran Bahasa Melayu
2. Unit: 3
3. Penysarah: Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan
4. Masa:
5.
Tempat: DKP Isnin 8 - 9 pagi
Tempat: DKB Rabu 8 - 10 pagi


6. Objektif: Pada akhir kursus pelajar dapat:

a. menghuraikan Sosiolinguistik Melayu sebagai satu cabang ilmu linguistik
b. melihat kaitannya dengan bahasa, pemikiran dan budaya masyarakat
c. menghuraikan aspek kedwibahasaan, kepancabahasaan, dasar bahasa dan perancangan bahasa
d. mengguna neka dan laras bahasa yang betul dengan berfokuskan aspek kesantunan berbahasa dalam komunikasi lisan dan penulisan
e. melihat implikasi semua aspek ini dalam profesion guru yan mengajarkan bahasa Melayu.

7. Sinopsis kursus:

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar akan aspek–aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Perkara yang akan dibincangkan dalam kursus ini adalah definisi dan konsep sosiolinguistik, serta sosiologi pendidikan bahasa, kedwibahasaan dan pendidikan, kenekaan dan laras bahasa, variasi bahasa dan ragam bahasa, laras bahasa, bahasa campur, dengan tujuan memberi kesedaran dan membina bahasa Melayu Tinggi yang perlu digunakan dalam konteks sekolah dan konteks rasmi lain. Pelajar akan didedahkan dengan sosiolinguistik mikro dan sosiolinguistik makro. Di samping itu kursus ini akan mengkaji hubungan sosiolinguistik dengan bidang-bidang lain serta implikasinya terhadap perkembangan bahasa seperti kedwibahasaan, Akhir sekali, pelajar melihat bagaimana menerapkan semua aspek ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membina kemahiran bermomunikasi berkesan dan kemahiran insaniah yang tinggi.


RUJUKAN UTAMA

1. Amat Juhari Moain, 1991. Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu: Suatu Analisis Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2. Asmah Hj. Omar, 1978. Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
3. Asmah Hj. Omar, 1982. Language and Society in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Nik Safiah Karim, 1988. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dalam Pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
5. Noriah Mohamed, 1998. Sosiolinguistik Bahasa Melayu di Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit USM

RUJUKAN TAMBAHAN

1. A . Chaedar Alwasilah, 1985. Sosiologi Bahasa. Bandung; Penerbit Angkasa.
A. Chaedar Alwasilah, 1993. Pengantar Sosiologi Bahasa. Bandung: Angkasa.
2. Abdullah Hassan, 1989. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
3. Asmah Hj. Omar, 1975. Essays on Malaysian Linguistics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Asmah Hj. Omar, 1978. Pengajaran Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangan Bahasa Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Asmah Hj. Omar, 1988. Bahasa Diraja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusataka.
6. Asmah Hj. Omar, 1992. Pengajaran Bahasa Melayu dalam Konteks Perancangan Bahasa kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
7. Asmah Hj. Omar, 1993. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
8. Asmah Hj. Omar dan Noor Ein Mohd. Noor. 1981, National Language as Medium of Instruction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
9. Bell, R.T. , 1976. Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems. London: B.T. Batsford Ltd.
10. Chambers, J.K., 1995. Sociolinguistics Theory. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
11. Fishman, J. A. ,1991. Sosiologi Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
12. Fishman, J.A. ,1974. Advances in Language Planning. The Hague: Paris Mouton.
13. Fishman, J.A. ,1977. Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton Publishers.
14. Fishman, J.A. ,1991. Sosiologi Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Henle, P. ,1966. Language, Thought and Culture. An Arbor: University of Michigan Press.
15. Holmes, J. ,1996. An Introduction to Sociolinguistics. London – New York: Longman.
16. Hudson, R.A. ,1983. Sociolinguistics. Cambridge – Sydney: Cambridge University Press.
17. Hymes, D. ,1964. Language in Culture and Society a Reader in Linguistics and Anthropology. Bombay-Banglore: Allied Publishers Private Limited.
18 Hymes, D. ,1980. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University Pensylvania Press.
19. Hymes, D. ,1982. Pidginisation and Creolisation of Language. London: Cambridge University Press.
20. Mangantar Simanjuntak ,1982. Aspek Bahasa dan Pengajaran. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
21. Nik Safiah Karim & Norliza Jamaluddin ,2001. Bahasa Melayu STPM. Shah Alam: Fajar Bakti.
22. Nik Safiah Karim ,1981. Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
23. Nik Safiah Karim ,1989. Laras Bahasa. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
24. Noriah Mohamed ,1999. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Pulau Pinang: Penerbit USM.
25. Ohoiwutun, Paul ,1997. Sosiolinguistik. Jakarta: Kesaint Blanc.
26. Penalosa, F. ,1981. Introduction to the Sociology of Language. Rowley, London, Tokyo: Newbury House Publishers.
27. Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain ,1982. Pembinaan Bahasa Melayu: Perancangan Bahasa di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
28. Roland, W. ,1993. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
29. Suwito ,1983. Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori dan Problema. Surakarta: Henary Offset Solo.
30. Trudgill, P., 1982. Sociolinguistics; An Introduction. Great Britain: Penguin Books.

KAEDAH PENYAMPAIAN

Kuliah dan perbincangan: kerja kumpulan dan individu.


PENILAIAN

Tugasan Mingguan: 20
Tugasan Esei: 20
Peperiksaan: 60
Jumlah: 100


SKALA GRED:

Gred Julat Nilai Taraf
A 80-100 4.00 Cemerlang
A- 75-79 3.70 Cemerlang
B+ 70-74 3.40 Kepujian
B 65-69 3.00 Kepujian
B- 60-64 2.70 Kepujian
C+ 55-59 2.40 Lulus
C 50-54 2.00 Lulus
C- 45-49 1.70 Lulus Lemah
D+ 40-44 1.40 Lulus Lemah
D 35-39 1.00 Lulus Lemah
F 0-34 0.00 Gagal

JADUAL TAJUK KULIAH

1. Pengenalan kepada Sosiolinguistik: Definisi dan Skop: Definisi, Sosiolinguistik dan Sosiologi Pendidikan Bahasa, Bidang kajian, Sosilinguistik Mikro dan Sosiolinguistik Makro. Mansoer Pateda ,1987 .Sosiolinguistik. Bandung: Angkasa; Nik Safiah Karim, 1988. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dalam Pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti; Noriah Mohamed, 1988. Sosiolinguistik di Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit USM; Noriah Mohamed, 1999. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Pulau Pinang: Penerbit USM.

2. Dasar Bahasa dan Penentuannya dalam Pendidikan: Konsep dasar bahasa, Dasar bahasa beberapa negara, Faktor penentuan dasar bahasa: Abdullah Hassan . 1989. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Penalosa, F., 1981. An Introduction to the Sociology of Language. Rowley: Newbury House; Wardough, R., 1986. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.

3. Perancangan Bahasa: Konsep, takrif dan teori berkaitan, Fokus perancangan bahasa dari aspek taraf, bahan dan logistik: Abdullah Hassan , 1989. Language Planning in Southeast Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Asmah Hj. Omar, 1979. Language Planning for Unity & Efficiency. Kuala Lumpur: Universiti Malaya; Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Perancangan Korpus Bahasa Melayu; Bahan korpus, Aktiviti perancangan korpus, Bahasa Melayu – tulisan, ejaan, tatabahasa, istilah, sebutan, kosa kata, perkamusan; Asmah Hj. Omar , 1978. Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Asmah Hj. Omar, 1992. Pengajaran Bahasa Melayu dalam Konteks Perancangan Bahasa Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1982. Pembinaan Bahasa Melayu: Perancangan Bahasa di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

5. Hubung Kait Bahasa, Masyarakat dan Kebudayaan: Definisi bahasa, masyarakat dan kebudayaan, Hubungan bahasa dengan kebudayaan, Perubahan masyarakat dan perubahan bahasa: Nababan, P.W.J. ,1984. Sosiolinguistik. Jakarta: Gramedia: Penalosa, F. ,1981. Introduction to the Sociology of Language. Lowley: Newbury House; Reading, Hugo F., 1986. Kamus Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali.

6. Pertembungan Bahasa dan Budaya: Faktor-faktor pertembungan budaya, Kesan pertembungan budaya terhadap pertembungan bahasa, Pengintelektualan bahasa, Pembentukan istilah dan kata pinjaman: Abdullah Hassan , 1989. Isu-isu Perancangan Bahasa: Pengintelektulan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Asmah Hj. Omar , 1993. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Holmes, J. , 1996. An Introduction to Sociolinguistics. London-New York: Longman; Mansoer Pateda, 1994. Sosiolinguistik. Bandung: Penerbit Angkasa.

7. Variasi, Laras dan Ragam Bahasa: Konsep, Kelompok variasi bahasa dan jenisnya, Laras bahasa dan kepentingannya dalam pengajaran Bahasa Melayu, Ragam bahasa Nik Safiah Karim, 1989. Laras Bahasa. Kuala Lumpur: Nuri Enterprise: Holmes, J. ,1996. An Introduction to Sociolinguistics. London-New York: Longman; Ohoiwuton, P., 1997. Sosiolinguistik. Jakarta: Kesaint Blanc.

8. Peribahasa: Penggolongan peribahasa, Perkembangan peribahasa dalam bahasa Melayu, Hubungan antara peribahasa dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu: Abdullah Hussein, 1989. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Nik Safiah Karim & Norliza Jamaluddin, 2002. Bahasa Melayu STPM. Shah Alam: Fajar Bakti; Z'aba, 1965. Ilmu Mengarang Melayu Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

9. Kesantunan Berbahasa: Konsep kesantunan berbahasa, Gender dan kesantunan berbahasa, Prinsip kesantunan, Tabu / Bahasa pantang larang, Eufemisme: Asmah Hj. Omar , 1993. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Nik Safiah Karim & Norliza Jamaluddin, 2002. Bahasa Melayu STPM. Shah Alam: Fajar Bakti; Ohoiwutun, P. ,1997. Sosiolinguistik. Jakarta: Kesaint Blanc.

10. Sistem Panggilan dan Kelas Sosial: Faktor-faktor perbezaan dalam masyarakat, Susun lapis masyarakat, Bentuk sapaan dan sistem panggilan, Rujukan kehormat, Aplikasi penggunaan system sapaan dan panggilan dalam komunikasi lisan dan penulisan: Amat Juhari Moain, 1989. Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu: Suatu Analisis Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Asmah Hj. Omar, 1988. Bahasa Diraja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; Lawton , D., 1977. Social Class, Language and Education. London: Routledge & Kegan Paul.
Nordin, 1976. Satu Kajian Perlembagaan Gaya Hidup Kelas Menengah Pentadbir Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Melayu.

11. Bilingualisme dan Multilingualisme: Konsep, Faktor-faktor berkaitan, Gangguan fonologi,morfologi, sintaksis, semantik, ungkapan, kosa kata, Kesan bilingualisme dan multilingualisme: Holmes, J. ,1996. An Introduction to Sociolinguistics, London & New York: Longman, Penalosa, F., 1981. Introduction to the Sociology of Language. Rowley: Newbury House; Ohuiwuton,P. ,1997. Sosiolinguistik. Jakarta: Kesaint Blanc.

12. Pengekalan dan Penganjakan Bahasa: Konsep etnik dan minoriti bahasa, Punca pengekalan bahasa, Faktor penganjakan bahasa, Pemasyarakatan Bahasa: Awang Sariyan, 1988. Isu-isu dalam Pemasyarakatan Bahasa Melayu Baku. Kuala Lumpur: Nurin Enterpris; Janet, H., 1996. An Introduction to Sociolinguistics. London- New York: Longman; Penalosa, F., 1981. An Introduction to the Sociology of Language. Rowley: Newbury House; Wardough, R. ,1986. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.

13. Mengajarkan kesantunan bahasa.

14. Komunikasi sopan dan berjesan.

Semua pelajar diwajibkan menjawab semua soalan dalam blog Sosiolinguistik selepas setiap kuliah. masukkan ke dalam Comments.

Antara judul tugasa.

1. Perancangan Bahasa dan Pembinaan Ilmu
2. Perkembangan Peribahasa dalam Bahasa Melayu
3. Perkamusan dan Perancangan Bahasa Melayu
4. Bahasa Halus dan Hubungannya dengan Makna Mengikut Perspektif Masyarakat
5. Bahasa Rahsia dan Bahasa Terbalik
6. Perkamusan dan Perancangan Bahasa Melayu: Persoalan dan Cabaran
7. Unsur Jantina dalam Bahasa
8. Dialek Memperkaya Bahasa
9. Penukaran Kod dalam Perbualan.
10. Asal Usul melayu dan Hubungan Bahasa dengan Peradaban Bangsa
11. Seni Berbahasa Orang Melayu
12. Bahasa Pantang Larang
13. Laras Bahasa: Konsep, Pengertian dan kepentingannya
14. Bahasa dan Kesopanan
15. Komunikasi Seluruh Bahasa Melayu Kod Tangan.

Topik esei:

1. Bahasa Melayu sebagai Cermin Akal Budi Penuturnya.
2. Pembinaan Masyarakat Dwibahasa di Negara Kita: Implikasinya.
3. Isu Bahasa dan Pembentukan Bangsa
4. Pengantarabangsaan Bahasa Melayu: usaha sia-sia?
5. Dialektologi Sosial Bandar
6. Etnografi Komunikasi
7. Kelainan Bahasa dan Stratifikasi Sosial
8. Bahasa Melayu Tinggi
9. Percampuran Kod
10. Dasar Bahasa Kebangsaan dan Cabarannya
11. Komuniti Bahasa Melayu di Malaysia
12. Dialek-Dialek Melayu yang Terancam Pupus
13. Aspek Kesantunan Bahasa Melayu
14. Leksis Gender dalam Bahasa Melayu
15. Tulisan Jawi dan Kegelisahan Masyarakat Kini.


SENARAI PELAJAR YANG BERDAFTAR pada 5 Julai 2007

01. Azilwana Bt Che Adik
02. Bibi Zilawati Bt Muhammad
03. Faridah Bt Ibrahim
04. Hetty Afzan Bt Fadil
05. Imran Sahrudin B Ismail
06. Juliana Bt Abdul Rani
07. Lati Anak Sigub
08. Leha Anak Mikai
09. Lili Arlina Bt Mohd Jalaluddin
10. Mariana Bt Kamaruddin
11. Maureen Anak Kirak
12. Md Faizal B Zakaria
13. Mohd Hearee B Mohamed Nor
14. Mohd Hidi B Hamezah
15. Mohd Nadzim B Anuyar
16. Mohd Sohaimi B Mohd Yusof
17. Noor Aini Bt Mohd Fikri
18. Noor Shilawati Bt Saad
19. Noormarizan Bt Mohamed Nawi
20. Nor Idayu Bt Tabeden
21. Norazura Bt Mustapha
22. Norhaslizawati Bt Jusoh
23. Norhasniza Bt Zakaria
24. Norshida Bt Shafie
25. Nur Aida Bt Zakaria
26. Rahimah Bt Abdullah
27. Siti Aminah Bt Awang The
28. Siti Norasikin Bt Mohd Yusoff
29. Siti Rahiza Bt Yusoff
30. Siti Samsiah Bt Kamaruddin
31. Suryani Bt Nasir
32. Syazana Bt Mat Salleh
33. Zarihan Bt Zakaria
34. Zuriati Bt Zubir
35. Ahwat Siew
36. Amran B Ali
37. Anna Aak Gambang
38. Arbaiyah Bt Awang
39. Armiati Bt Adamu
40. C W Rosmariani C W Mat Rani
41. Goi Nguok Kiet
42. Hasbi Bt Mohamad
43. Haslinda Bt Antisan
44. Hisna Bt Sudirman
45. Ili Amalina Bt Abdullah
46. Intan Normala Bt Mohd Radi
47. Khairunnisa Bt Abdul Wahid
48. Linawati Bt Socradji
49. Mareena Bt Mahadi
50. Mohd Fikri B Mohd Nawi
51. Mohd Asrin B Awang Mustafa
52. Mohd Fadzil B Mohd Khalid
53. Mohd Faizal B Ismail
54. Mohd Khairul Hafizi B Hamid
55. Mohd Mahidin B Zakaria
56. Mohd Nordin B Abdullah
57. Mohd Marzuki B Zubir
58. Muhd Saifuddin B Latiff
59. Musnia Bt Abdullah
60. Noor Afidah Bt Mat Desa
61. Noor Harisyah Bt Ayob
62. Noor Hazura Bt Badrol
63. Noor Jihan Bt Enche Mohd Jeperi
64. Norasiah Bt Yusoff
65. Noorul Idayu Bt Mohd Nor
66. Nor Arbaiyah Bt Yahaya
67. Nor Azira Bt Mohd Rozi
68. Nor Azizah Bt Rahimun
69. Nor Fazlina Bt Sapon
70. Nor Hafizah Bt Ahmad Wazir
71. Noraini Bt Abdul Rashid
72. Noraini Bt Ariffin
73. Noraziah Bt Mohd Nawi
74. Norazuna Bt Abdullah
75. Noremah Bt Tooeman
76. Norhaida Bt Muda
77. Norkema Bt Deraman
78. Norzila Bt Mohd Sarwani
79. Nur Hidayah Bt Talaha
80. Nur Rifqah Bt mohd Rosle
81. Nurdalilah Bt Yusoff
82. Nurfazilah Bt Md Isa
83. Rafnorhafiza Bt Razali
84. Rosita Anak Santok
85. Rosliza Bt Mohd Rani
86. Roziela Bt Rosli
87. Sarini Bt Zahari
88. Shafawati Bt Shariff
89. Shanti Bt Periki
90. Siti Aishah Bt Abdullah
91. Siti Asmah Bt Sadri
92. Siti Firdaus Bt Mat Rahim
93. Siti Hajar Bt Haji Salleh
94. Siti Hajar Buhaira Bt Idris
95. Siti Nordiana Bt Lokman
96. Siti Radhiah Bt Hussain
97. Siti Rakiah Bt Mat Salleh
98. Suhaida Bt Mohd Noor
99. Suhana Bt Mohd Rusli
100. Suhana Bt Mukhtar
101. Sulaimi B Abu Bakar
102. Suraya Bt Ismail
103. Suzilana Bt Ab Manaf
104. Tengku Hazima Bt T Mohd Ariffin
105. Wan Fairus B Mohamed
106. Wan Suryana Bt Yunus
107. Zainun Bt Mat Noor
108. Zanainah Bt Latif
109. Zuraina Bt Arifin
110. Siti Norlaila Bt Zamzuri
111. Mohd Khairul Nizam B Ruslan
112. Roshaida Bt Che My
113. Nik Rosmawati Bt Nik Yeh
114. Juliati Bt Jamaludin
115. Mustanira Bt Bodjori
116. Mhd Noor Azri B Zakaria
117. Nasarudin B Ahmad
118. Hasila Bt Ab Rasid
119. Santi Bt Sabihi
120. Nordeah Bt Ekni
121. Norhidayah Bt Hamid
122. Noraidawati Bt Awang Teh
123. Siti Rozita Bt Sakor
124. Rusniza Bt Mat Hussein
125. Nur Wahidah Bt Ali
126. Noorshmsuriza Bt Abdul Rashid
127. Maszlin Bt mahat
128. Mohd Abdul Razab B Ab Majid
129. Shasikala Selladurai
130. Nur Fikri Bin Salleh
131. Josephine Anak Kiroh
132. Arelya Bt Samidah
133. Kamilah B Ja’Afar
134. Saidatul Emy Syahida Bt Mohd Nazari
135. Azliza Bt Aziz
136. Haliza Bt Makhtar
137. Razel Bantigue
138. Nik Nooraini Bt Latiff
139. Felicia Anak Ajat
140. Syawalina Bt Ismail
141. Judiah Bt Mojiou
142. Siti Salfarina Bt Zainuabidin
143. Norma Bt Abdul Wahab

No comments: