Saturday, September 8, 2007

Perancangan Unsur Bahasa

Perancangan Unsur Bahasa
sebutan
ejaan
tatabahasa
kamus
pragmatik?


Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu
Mendesak Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan Balai Pustaka (Dewan Bahasa dan Pustaka 1956)
"Bahasa Jiwa Bangsa" diterima sebagai cogan kata bahasa Melayu bahasa Kebangsaan
Penyatuan Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia
Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, hendaklah diamalkan sebagai bahasa rasmi.
Membentuk jawatankuasa bagi menambahkan perkataan baru (istilah)

Teori Perancangan Unsur Bahasa
Kodifikasi
Adam Ferguson: codification
Punya Sloka Ray: standardization

Ejaan
Wilkinson 1905 Ejaan Sekolah (romawi)
Zaba 1953 terpakai hingga 1975
Ejaan Malindo

Ejaan
Ejaan Z'aba
Mengeja unsur Islam
Tidak consisten mengeja suku kata

Ada bunyi ě
sh, th, dh, dz, , ch, kh, gh, ny, ng,
di (cantum)
ke (cantum)
Sebutan

Ikut lidah Melayu
Akhir ě
Bunyi huruf Arab غ ظ ض ش زخ ع
Bunyi Inggeris V
ks, sk, dll

Istilah Sebelum 1975
Ikut sebutan Melayu
Sikap murni = bentuk daripada akronim
Tidak meinjam

Selepas 1975
MABIM – MABBIM
Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Taksonomi ilmu
Sastera: geografi, sejarah dll
Sains Asas: Matematik, Kimia, Biologi, Fizik
Sains Gunaan

Langkah Pembentukan Istilah
Kata bahasa Melayu, klasik
Rumpun Melayu
Pinjam terjemah
Pinjam perkataan, ikut ejaan Inggeris

Kamus
Kamus Dewan 1970
Edisi ke-4 tahun 2004
Kamus ilmu (istilah)

Tatabahasa
Pelita Bahasa Melayu
Tatabahasa Dewan 1986 Morfologi
Tatabahasa Dewan 1989 Sintaksisajmuk = bentuk
Tatabahasa Dewan (Edisi Semakan) 2005

Tatabahasa Pegangan
Masalah tatabahasa

Golongan kata
Adjektif, adverba
Kata sendi
Ayat aktif/pasif

Kata majmuk dan simpulan bahasa
majmuk = bentuk
simpulan bahasa= makna budaya

No comments: